Pressmeddelanden

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

2007-10-29

Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”), genom det helägda dotterdotterföretaget Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), lämnar härmed ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”).

Den koncern inom vilken Budgivaren ingår äger 4 242 261 aktier i KMT den 29 oktober 2007 som tillsammans representerar 42,42 procent av KMTs aktiekapital och röstetal.

Aktierna i KMT är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm, SmallCap.

Erbjudandet i sammandrag
• För varje aktie i KMT erbjuds 105 kronor kontant
• Erbjudandet motsvarar en budpremie om 42 procent jämfört med den sista betalkursen den 26 oktober 2007 om 74 kronor samt 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen den senaste månaden före Erbjudandets offentliggörande
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 1 050 miljoner kronor1
• Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 november 2007 till och med den 10 december 2007. Beräknad likviddag är den 18 december 2007

”Vi anser att den omstrukturering och renodling som styrelse och ledning håller på att genomföra är rätt väg för KMT. Dock är koncernens lönsamhet fortfarande otillfredsställande, trots ett positivt konjunkturläge för de flesta investeringsvaror. Vi tror att den fortsatta omstruktureringen passar bättre att genomföras i en onoterad miljö då resurser kan frigöras till förmån för ett ännu tydligare fokus på strukturarbetet.”, säger Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan. ”Vi uppskattar det arbete som KMTs anställda utför och ser inte att utköpet skall medföra några större personalförändringar.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
KMT är sedan den 3 april 1998 noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och Nordstjernan är sedan december 1999 största aktieägare i KMT. KMT är en internationell koncern med avancerade produkter och systemlösningar till kunder främst inom verkstadsindustrin. Verksamheten består av tre affärsområden – KMT Waterjet, KMT Robotic Solutions och KMT Precision Grinding. KMTs affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade produktionsmaskiner till kunder som har högsta krav på precision, prestanda och tillgänglighet. Produkterbjudandet kompletteras av ett heltäckande program av eftermarknadstjänster.

Nordstjernan har som aktiv ägare varit positiv till den omstöpning och fokusering som KMT genomfört under senare år, genom bland annat avyttringen av affärsområdet Plåtbearbetning, förvärv av bolag inom affärsområdena KMT Waterjet och KMT Robotic Solutions samt den nu pågående omstruktureringen av affärsområdet KMT Precision Grinding. I juni 2007 avyttrades Ursviken, den sista enheten inom Plåtbearbetning.

Budgivarens uppfattning är att renodlingen av koncernen bör fortsätta och att respektive affärsområde ska få möjlighet att utvecklas på sina egna meriter. KMT står bland annat inför utmaningen att återskapa lönsamhet inom KMT Precision Grinding och att hantera koncernens stora beroende av Automotive-sektorn. För att säkerställa en långsiktigt acceptabel lönsamhet krävs såväl fortsatta omstruktureringar som strategiska företagsförvärv och investeringar i nya produkter, vilket kommer att belasta resultatet på kort och medellång sikt. Därutöver fordras fokus på att kontinuerligt förbättra kostnadseffektiviteten, vilket är nödvändigt i en bransch som präglas av hög konkurrens och betydande konjunktursvängningar.

Som ett bolag i Nordstjernan-koncernen kan KMTs ledning helt fokusera på att utveckla affärsverksamheten och långsiktigt värdeskapande, utan att behöva belastas av det rapporteringsarbete och de restriktioner som noterade bolag kan möta. Genom att Nordstjernan förstärker sitt ägande kan bolaget engagera sig djupare i KMT och underlätta genomförandet av värdeskapande åtgärdsprogram. KMT kan dra nytta av de resurser som Nordstjernan förfogar över och få en ägarmiljö som kan acceptera resultatmässiga uppoffringar i det korta perspektivet för att utveckla affärerna på lång sikt.

Sammantaget bedömer Budgivaren därför att en avnotering från börsen är det bästa för KMTs fortsatta utveckling.

Budgivaren sätter stort värde på det arbete KMTs företagsledning och anställda utför och avser att även fortsättningsvis värna om den utmärkta relation till de anställda som finns inom KMT. Budgivaren planerar ej att genomföra några större personalförändringar.

Erbjudandet
Budgivaren erbjuder 105 kronor kontant för varje aktie i KMT. Om KMT innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar:
• en budpremie om 42 procent jämfört med den sista betalkursen om 74 kronor för aktien i KMT den 26 oktober 2007, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, och
• en budpremie om 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 86 kronor för aktien i KMT under den senaste månaden före Erbjudandets offentliggörande.

Den koncern inom vilken Budgivaren ingår äger 4 242 261 aktier i KMT den 29 oktober 2007 som tillsammans representerar 42,42 procent av KMTs aktiekapital och röstetal.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 1 050 miljoner kronor.

Köpoptioner
Erbjudandet omfattar inte de köpoptioner avseende aktier i KMT som vissa av KMTs ledande befattningshavare och styrelseledamöter tidigare har förvärvat på marknadsmässiga villkor från Nordstjernan eftersom köpoptionerna inte utgör finansiella instrument utgivna av KMT och därför inte omfattas av de regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden som OMX Nordiska Börs Stockholm fastställt (”Takeover-reglerna”). Nordstjernan och Budgivaren avser dock att tillse att köpoptionsinnehavarna behandlas skäligt inom ramen för tillämpliga regelverk.


Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att den koncern inom vilken Budgivaren ingår blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i KMT;

(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i KMT på villkor som för KMTs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(iii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av KMT erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Budgivaren acceptabla villkor;

(iv) att Budgivaren, utöver vad som offentliggjorts av KMT, eller på annat sätt skriftligen kommunicerats av KMT till Budgivaren före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av KMT eller på annat sätt tillhandahållits Budgivaren är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av KMT inte har blivit offentliggjord;

(v) att varken Erbjudandet eller förvärvet av KMT helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Budgivarens kontroll och vilken Budgivaren skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

(vi) att inga omständigheter, som Budgivaren inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar KMTs försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt

(vii) att KMT inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (iii)-(vii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av aktier i KMT.

Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, med avseende på villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Erbjudandet är inte villkorat av att finansiering är tillgänglig.

Beskrivning av Budgivaren och dess finansiering
Budgivaren ägs till 100 procent av Nordstjernan Ventures AB som i sin tur ägs till 100 procent av Nordstjernan. Budgivarens organisationsnummer är 556308-9407. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och dess adress är c/o Nordstjernan AB, 103 75 Stockholm. Budgivaren har under 2006 inte bedrivit någon verksamhet och inte heller haft några anställda. Budgivarens enda verksamhet idag är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera samt fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag för KMT.

Finansiering sker inom ramen för Nordstjernans tillgängliga likvida medel. Nordstjernan har oåterkalleligen och ovillkorat åtagit sig att tillhandahålla Budgivaren erforderlig finansiering för genomförande av Erbjudandet.

Preliminär tidplan
Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 november 2007 till och med den 10 december 2007. En erbjudandehandling rörande Erbjudandet kommer att offentliggöras före acceptperiodens början samt distribueras till aktieägarna i KMT i samband därmed. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar Erbjudandet beräknas till den 18 december 2007. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Tvångsinlösen och avnotering
Under förutsättning att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att den koncern inom vilken Budgivaren ingår blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i KMT avses tvångsinlösen av resterande aktier i KMT att påkallas. I samband härmed avser Budgivaren verka för att KMTs aktier avnoteras från OMX Nordiska Börs Stockholm.

Tillämplig lag och tvister
Inför offentliggörandet av Erbjudandet har Budgivaren gentemot OMX Nordiska Börs Stockholm åtagit sig, och åtar sig gentemot aktieägarna i KMT, att följa Takeover-reglerna och underkastar sig de sanktioner som OMX Nordiska Börs Stockholm får besluta om vid överträdelse av dessa regler. Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning av såväl Takeover-reglerna som Näringslivets Börskommittés tidigare regler om uppköpserbjudanden gäller för Erbjudandet i tillämpliga delar.

Svensk lag, utan hänsyn tagen till dess tillämpliga internationella privaträttsliga regler, skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare
Budgivaren har anlitat Bankaktiebolaget Avanza Corporate Finance som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som juridisk rådgivare för genomförandet av Erbjudandet.

_______________________________

Stockholm den 29 oktober 2007
Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen


Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18
Viss information om närstående
Mats Heiman, styrelsens ordförande i KMT, är anställd som senior investment manager i Nordstjernan. Mats Heiman har inte deltagit i Nordstjernans beslutsfattande i samband med Erbjudandet.

Nordstjernan i korthet
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Nordstjernan har idag betydande innehav i bland annat NCC, Ramirent, Salcomp, Etac, KMT, Exel, Välinge, Active Biotech, Sirius Machinery och GP Plastindustri. Nordstjernan-koncernens omsättning uppgick 2006 till cirka 57,5 miljarder kronor och antalet anställda var 22 749. Mer information om Nordstjernan återfinns på bolagets hemsida, www. nordstjernan.se

wkr0001.pdf