Pressmeddelanden

Nordstjernan står fast vid kontantbudet om 105 kronor per aktie i KMT

2007-11-20

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) lämnade, genom det helägda dotterdotterföretaget Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), den 29 oktober 2007 ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”). För varje aktie i KMT erbjuds 105 kronor kontant. Erbjudandet motsvarar en premie om 42 procent jämfört med den sista betalkursen om 74 kronor den
26 oktober 2007, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Styrelsen i KMT har idag offentliggjort att den rekommenderar aktieägarna i KMT att inte acceptera Erbjudandet. Nordstjernan har beslutat att inte justera Erbjudandet baserat på styrelsens rekommendation. Det innebär att det nuvarande Erbjudandet om 105 kronor per aktie ligger fast. Efter Erbjudandets offentliggörande har Nordstjernan förvärvat mer än hälften av samtliga utestående aktier i KMT, det vill säga de aktier som ej innehades av Nordstjernan när Erbjudandet offentliggjordes. Nordstjernan äger därmed 73,4 procent av KMTs aktiekapital och röstetal.

”Budet om 105 kronor per aktie innebar en premie om 42 procent, vilket är en bra budpremie. Därefter har verkstadsindex sjunkit 16 procent, vilket medför att budet enligt vår mening idag är än mer intressant än när det lades.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan. ”Att flertalet storägare har sålt sina aktier till Nordstjernan innan anmälningsperioden ens har börjat anser vi vara en tydlig signal om att aktieägarna tycker att Erbjudandet är attraktivt.”


Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen


Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18.

wkr0001.pdf