Pressmeddelanden

Nordstjernan har 85,9 % av aktierna i KMT

2007-12-12

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

-Budgivaren fullföljer Erbjudandet
-Nordstjernan har 85,9 procent av aktierna och rösterna i KMT
-Budgivaren förlänger acceptperioden till och med den 27 december 2007

Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), ett helägt dotterdotterföretag till Nordstjernan AB, offentliggjorde den 29 oktober 2007 ett kontanterbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”). Den 11 december 2007, den sista dagen i acceptperioden, hade giltiga accepter för 972 759 aktier mottagits som representerade 9,7 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Därutöver har Nordstjernan AB i marknaden förvärvat 3 371 873 aktier representerande
33,7 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Sammantaget innehar den koncern inom vilken Budgivaren ingår 8 586 893 aktier representerande 85,9 procent av aktiekapital och röstetal i KMT.

Budgivaren har beslutat att frångå villkoret att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att den koncern inom vilken Budgivaren ingår blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i KMT. Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller frångåtts och Erbjudandet fullföljs således. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterat Erbjudandet inom den initiala acceptperioden beräknas påbörjas den 17 december 2007.

För att ge de aktieägare i KMT som ännu inte lämnat in sina aktier möjlighet att acceptera Erbjudandet har Budgivaren beslutat att förlänga acceptperioden till och med klockan 15:00 den 27 december 2007. Budgivaren avser därefter inte ytterligare förlänga acceptperioden. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas den 3 januari 2008.

Eftersom Budgivaren fullföljer Erbjudandet och i koncernen innehar 85,9 procent av aktiekapitalet och röstetalet i KMT bedömer Budgivaren att KMT inte längre uppfyller OMX Nordiska Börs Stockholms noteringskrav. Detta kan komma att innebära att KMT-aktien avnoteras efter beslut av OMX Nordiska Börs Stockholm.

Budgivaren kan komma att förvärva ytterligare KMT-aktier i marknaden.”Nordstjernan kontrollerar 86 procent av aktierna i KMT. För att ge fler aktieägare möjlighet att acceptera budet har vi beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 27 december.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan AB.

Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen

wkr0011.pdf