Pressmeddelanden

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedol (budpliktsbud)

2018-04-16

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 14 mars 2018 att Nordstjernan samma dag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (före utdelning). Förvärvet var villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd. Dessa villkor har uppfyllts och förvärvet slutfördes tidigare idag genom att Nordstjernan infördes i aktieboken såsom ägare till de förvärvade aktierna. Nordstjernan har därmed uppnått ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Nordstjernan är därför skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud).

Mot ovanstående bakgrund lämnar Nordstjernan härmed ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol att överlåta samtliga aktier av serie B (”B‑aktier”) i Swedol (”Aktierna”) till Nordstjernan (”Erbjudandet”). Samtliga aktier av serie A (”A-aktier”) i Swedol innehas av Nordstjernan. Erbjudandet omfattar därför endast B-aktier. B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. A-aktierna är inte upptagna till handel.

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet är en följd av Nordstjernans aktieköp från Zelda. Nordstjernan bedömer att den strategi och de investeringar som krävs för att växa och digitalisera Swedols verksamhet bäst genomförs med en långsiktig och stark huvudägare. Nordstjernan kan tänka sig att såväl vara huvudägare i ett börsnoterat Swedol som äga Swedol i privat miljö.
  • Swedol-aktien har generellt haft låga handelsvolymer,[1] vilket har försvårat möjligheten för aktieägare att sälja sina aktier, framförallt de aktieägare med större innehav. Budpliktsbudet innebär att samtliga aktieägare i Swedol får möjlighet att sälja sina aktier till Nordstjernan, till samma villkor som Zelda.
  • Nordstjernan erbjuder 32 SEK kontant för varje Aktie (före utdelning). Om Swedol lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likviden i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Erbjudandet innebär att Swedol värderas till cirka 2,7 Mdr SEK.[2]
  • Erbjudandet innebär (a) en premie om cirka 0,16 procent jämfört med slutkursen om 31,95 SEK per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm den 13 april 2018, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, (b) en premie om cirka ‑3,15 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 33,04 SEK, (c) en premie om cirka 3,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 31 SEK, och (d) en premie om cirka 0,79 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 31,75 SEK.
  • Den oberoende budkommittén inom Swedols styrelse[3] avser att utvärdera Erbjudandet och inhämta en s.k. fairness opinionavseende Erbjudande till stöd för utvärderingen.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18 april 2018 och avslutas omkring den 16 maj 2018.

Bakgrund till Erbjudandet

Swedol tillgodoser den professionella användarens behov av verktyg, arbetskläder, fordonstillbehör och maskiner. Nordstjernan var vid utgången av 2017 bolagets största aktieägare med en ägarandel om närmare 30 procent av såväl utestående aktier som röster.

Nordstjernan ingick den 14 mars 2018 ett aktieöverlåtelseavtal med Zelda avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (före utdelning), oavsett aktieslag. Antalet aktier som omfattades av aktieöverlåtelseavtalet uppgick till 15 686 448 aktier, varav 1 300 000 A-aktier och 14 386 448 B-aktier, motsvarande cirka 18,9 procent av de utestående aktierna och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol. B-aktierna i Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Transaktionen var villkorad av att svenska och norska konkurrensmyndigheter godkände eller lämnade förvärvet utan åtgärd. Den 27 mars respektive 11 april 2018 offentliggjorde Nordstjernan att svenska respektive norska konkurrensmyndigheter godkänt transaktionen. Idag tillträdde Nordstjernan aktierna. Till följd av genomförandet av transaktionen ökade Nordstjernans innehav i Swedol till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Härigenom uppnådde Nordstjernan ett aktieinnehav i Swedol som översteg gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nordstjernan blev skyldigt att, inom fyra veckor från det att förvärvet slutfördes, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud). Genom förvärvet blev också Swedol ett dotterbolag till Nordstjernan.

Swedol-aktien har generellt haft låga handelsvolymer, vilket har försvårat möjligheten för aktieägare att sälja sina aktier, framförallt för aktieägare med större innehav. Budpliktsbudet innebär att samtliga aktieägare i Swedol får möjlighet att sälja samtliga sina aktier till Nordstjernan, till samma villkor som Zelda.

Erbjudandet är en följd av Nordstjernans aktieköp från Zelda. Nordstjernan bedömer att den strategi och de investeringar som krävs för att växa och digitalisera Swedols verksamhet bäst genomförs med en långsiktig och stark huvudägare. Nordstjernan kan tänka sig att såväl vara huvudägare i ett börsnoterat Swedol som äga Swedol i privat miljö.

Motiv för Erbjudandet

Nordstjernan ser på förvärvet som en möjlighet att investera i ett ledande detaljhandelsbolag för den professionella användaren. Nordstjernan ser fortsatt potential inom bland annat ytterligare tilläggsförvärv samt även inom digitalisering, där Nordstjernan bedömer att Swedol står inför en betydande transformation i syfte att bemöta konkurrens från e-handelsaktörer.

Nordstjernans industriella expertis, långsiktighet och finansiella styrka gör Nordstjernan till en lämplig långsiktig huvudägare i Swedol som kan komplettera och stödja den befintliga verksamheten.

Nordstjernan ser fram emot att arbeta tillsammans med Swedols ledning och styrelse för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Nordstjernan kommer som en långsiktig och finansiellt stark huvudägare att stödja fortsatt tillväxt, vilket bedöms skapa långsiktiga positiva effekter för Swedol och dess anställda. Nordstjernan förutser inte några väsentliga förändringar eller negativa effekter av Erbjudandets genomförande för bolagets organisation, anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Swedol bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

Allmänt och Erbjudandets värde

Nordstjernan erbjuder 32 SEK kontant för varje Aktie (före utdelning). Om Swedol, före redovisning av likviden i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Erbjudandet innebär att Swedol värderas till cirka 2,7 Mdr SEK.[4]

Erbjudandet omfattar inte de köpoptioner avseende B-aktier i Swedol som vissa av Swedols ledande befattningshavare tidigare har förvärvat på marknadsmässiga villkor från Nordstjernan eftersom köpoptionerna inte utgör finansiella instrument utgivna av Swedol och därför inte omfattas av Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (1 april 2018) (”Takeover-reglerna”). Nordstjernan avser dock att tillse att köpoptionsinnehavarna behandlas skäligt inom ramen för tillämpliga regelverk.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Premie

Erbjudandet innebär en premie om:[5]

  • cirka 0,16 procent jämfört med slutkursen om 31,95 SEK per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm den 13 april 2018, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • cirka -3,15 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 33,04 SEK;
  • cirka 3,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 31 SEK; och
  • cirka 0,79 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per B-aktie i Swedol på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna fram till och med den 13 april 2018 om 31,75 SEK.

Rekommendation från Swedols styrelses oberoende budkommitté

I syfte att hantera frågor kring Erbjudandet har Swedols styrelse den 11 april 2018 meddelat att den beslutat att uppdra åt de oberoende styrelseledamöterna Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Leif Reinholdsson att formera en oberoende kommitté för att handlägga frågor avseende Erbjudandet som normalt hade hanterats av styrelsen i dess helhet.

Styrelseordföranden i Swedol Lars Lindgren samt styrelseledamoten i Swedol Peter Hofvenstam har, i egenskap av anställda i Nordstjernan, beslutat att inte delta i handläggningen av frågor relaterade till Erbjudandet. Styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg har, i egenskap av företrädare för Zelda som sålt aktier till Nordstjernan till priset i Erbjudandet, beslutat att inte delta i handläggningen av frågor relaterade till Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén har konstituerat sig med Christina Åqvist som talesperson. Den oberoende budkommittén avser att utvärdera Erbjudandet. Eftersom den oberoende budkommittén formellt inte utgör en beslutsför styrelse kommer en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet att inhämtas till stöd för utvärderingen.

Den oberoende budkommittén har inte vid tiden för detta pressmeddelande offentliggjort något uttalande med anledning av Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Inga villkor gäller för fullföljande av Erbjudandet.

Förvärvet av aktierna i Swedol från Zelda har anmälts till Konkurrensverket i Sverige och Konkurransetilsynet i Norge. Godkännande från konkurrensmyndigheterna erhölls den 27 mars 2018 respektive den 10 april 2018.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Nordstjernan kommer att finansiera Erbjudandet genom egna kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter.

Nordstjernans aktieägande i Swedol

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger och kontrollerar Nordstjernan 40 597 391 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 38 777 391 B-aktier, motsvarande cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna i Swedol. Nordstjernan har ställt ut köpoptioner avseende totalt 181 547 B-aktier i Swedol till ledande befattningshavare i Swedol. I övrigt innehar Nordstjernan inga andra finansiella instrument i Swedol som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Swedol.

Nordstjernan, och rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, Nordstjernan, kan komma att, i enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, vidta åtgärder för att förvärva ytterligare Aktier i Swedol, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade priser.

Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva Aktier i Swedol, kan komma att äga rum fram till och med utgången av acceptfristen och efter genomförandet av Erbjudandet och kommer i förevarande fall att genomföras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Sådana förvärv kan förenas med villkor om att säljaren ska erhålla ytterligare vederlag (s.k. ”top‑up”) motsvarande skillnaden mellan priset i för- eller sidoaffären och priset som slutligen betalas till en aktieägare som accepterar Erbjudandet, om budpliktsbudet enligt Erbjudandet sker till ett högre pris än priset i för- eller sidoaffären.

Inga sådana förvärv får göras till priser som är högre än det vederlag som erbjuds i Erbjudandet, eller på villkor som är förmånligare än Erbjudandets villkor, om inte vederlaget och övriga villkor för Erbjudandet ändras i enlighet därmed.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Nordstjernan har inte ingått något avtal med aktieägare om att acceptera Erbjudandet.

Budrelaterade arrangemang

Swedol har inte gentemot Nordstjernan bundit sig till några budrelaterade arrangemang.

Due diligence m m

Nordstjernan har inte genomfört någon så kallad due diligence-granskning av Swedol i samband med Erbjudandet (eller i samband med dess förvärv av aktier från Zelda vilket nämns ovan).

Närståendefrågor m m

Swedol är ett dotterbolag till Nordstjernan. Lars Lindgren, styrelsens ordförande i Swedol, och Peter Hofvenstam, styrelseledamot i Swedol, är anställda som senior investment manager respektive vice verkställande direktör i Nordstjernan. Lars Lindgren och Peter Hofvenstam har därför inte deltagit och deltar inte i Swedols handläggning av frågor som är relaterade till Erbjudandet. Lars Lindgren och Peter Hofvenstam deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Av dessa anledningar tillämpas avsnitt III i Takeover-reglerna på Erbjudandet. De nämnda reglerna innebär att Swedol ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en oberoende expert avseende Erbjudandet, samt att acceptfristen för Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckor.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Zelda har tidigare vederlagsfritt ställt ut en option till Nordstjernan som ger Nordstjernan rätt, men inte någon skyldighet, att köpa en viss del av Zeldas A- och B-aktier i Swedol till ett i optionen bestämt pris per aktie. Köpoptionen har upphört att gälla vid Nordstjernans förvärv av aktier från Zelda. Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2018:10 (daterat 12 mars 2018) bekräftat att det inte finns anledning att i detta fall ta hänsyn till köpoptionen vid fastställande av lägsta tillåtna pris i Erbjudandet. I enlighet med vad som föreskrivs i punkten II.21 och II.13 i Takeover-reglerna ska priset lägst motsvara vad som betalats per aktie till Zelda enligt överlåtelseavtalet.

Beskrivning av Nordstjernan

Nordstjernan Aktiebolag är ett privat svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556000‑1421, med säte i Stockholm och med adress Nordstjernan Aktiebolag, 103 75 Stockholm. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag vars affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla företag och skapa god långsiktig värdetillväxt genom ökning av substansvärdet. Nordstjernan är idag ägare i ett tjugotal noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Sammanlagt omsätter Nordstjernans investeringar över 100 Mdr SEK och har omkring 60 000 anställda. Nordstjernan ägs till största del av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Nordstjernans substansvärde uppgick vid utgången av 2017 till drygt 30 Mdr SEK. Mer information om Nordstjernan återfinns på bolagets hemsida, www.nordstjernan.se.

Preliminär tidplan

Erbjudandehandlingen för Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 17 april 2018. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18 april 2018 och avslutas omkring den 16 maj 2018.

Utbetalning av vederlag förväntas komma att påbörjas omkring den 23 maj 2018.

Nordstjernan förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan(a) förlängning(ar) eller senareläggning(ar) av utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Nordstjernan genom pressmeddelande(n) i enlighet med gällande lagar och regler.

Tvångsinlösen och avnotering

För det fall Nordstjernan, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Swedol avser Nordstjernan att inleda ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva resterande aktier i Swedol. I sådant fall avser Nordstjernan också att verka för att Swedols B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Nordstjernan och Swedols aktieägare, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Nordstjernan har den 4 april 2018, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalande om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Nordstjernan har informerat Finansinspektionen om Erbjudandet och åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Nordstjernan har anlitat SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på:
https://swedol.nordstjernan.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Nordstjernan i enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 april 2018 klockan 15.00.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Nordstjernan kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer. Nordstjernan kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”förutses”, ”avses”, ”planeras”, ”kommer att”, ”kanske kommer att”, ”ska”, ”skulle”, ”ämnas”, ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Den erbjudandehandling som offentliggörs med anledning av Erbjudandet kommer endast att upprättas på svenska.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordstjernans kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordstjernan har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller andra gällande lagar och bestämmelser.


[1] Daglig snittvolym respektive dagsomsättning sedan årsskiftet t.o.m. 13 april 2018, motsvarar 150 347 aktier respektive 4,7 MSEK.

[2] Baserat på 1 820 000 utestående aktier av serie A och 81 380 000 utestående aktier av serie B.

[3] Den oberoende budkommittén består av Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Leif Reinholdsson.

[4] Baserat på 1 820 000 utestående aktier av serie A och 81 380 000 utestående aktier av serie B.

[5] Källa för Swedols aktiekurser: Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)