Pressmeddelanden

Nordstjernan offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol

2018-04-23

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 16 april 2018 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) att överlåta samtliga aktier av serie B i Swedol till Nordstjernan (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 17 april 2018.

Den 19 april 2018 offentliggjorde Swedol sin delårsrapport för perioden januari – mars 2018. Nordstjernan har till följd av detta upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen (”Tillägget”) som innehåller denna delårsrapport. Tillägget har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts av Nordstjernan.

Tillägget och erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på Nordstjernans webbplats (https://swedol.nordstjernan.se) samt på SEB:s webbplats (https://sebgroup.com/prospectuses). Tillägget kommer, tillsammans med erbjudandehandlingen, också att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på: https://swedol.nordstjernan.se.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 11.30.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)