Pressmeddelanden

Nordstjernan offentliggör erbjudandehandlingen avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Momentum Group

2020-11-05

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, någon jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler. Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

I dag den 5 november 2020 offentliggjorde Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) att överlåta samtliga sina aktier i Momentum Group till Nordstjernan för 120 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen som Nordstjernan har upprättat med anledning av Erbjudandet godkändes och registrerades av Finansinspektionen i dag den 5 november 2020.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Nordstjernans webbplats (www.momentum.nordstjernan.se) och Carnegies webbplats (www.carnegie.se). Erbjudandehandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Acceptfristen för Erbjudandet börjar i morgon den 6 november 2020 och slutar den 4 december 2020. Nordstjernan beräknar att påbörja utbetalning av vederlaget i Erbjudandet omkring den 10 december 2020. Nordstjernan förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. I förekommande fall kommer Nordstjernan att offentliggöra varje sådan förlängning av acceptfristen eller senareläggning av likviddagen genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler).

Rådgivare

Nordstjernan har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information

Nordstjernan lämnade detta pressmeddelande för offentliggörande klockan 15:00 den 5 november 2020.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.momentum.nordstjernan.se.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller anmälningssedeln (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Nordstjernan frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Nordstjernan förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Nordstjernans kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Nordstjernan har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Pressmeddelande (PDF)