Pressmeddelanden

Nordstjernan offentliggör utfallet i budpliktserbjudandet till aktieägarna i Momentum Group

2020-12-07

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, någon jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler. Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars accept av Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) lämnade den 5 november 2020 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) att överlåta samtliga sina aktier i Momentum Group till Nordstjernan för 120 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Nordstjernans motiv med Erbjudandet var att öka ägandet och engagemanget i Momentum Group och bidra som en aktiv långsiktig huvudägare. Genom Erbjudandet gjorde Nordstjernan det möjligt för samtliga aktieägare i Momentum Group att kunna ta ställning till om de vill stanna kvar som aktieägare i bolaget eller sälja sina aktier – något som tidigare har försvårats av de förhållandevis låga handelsvolymerna i B-aktierna i Momentum Group. Det faktum att Nordstjernan nu har fullföljt sin budplikt innebär att Nordstjernan framgent oförhindrat kan agera i rollen som huvudägare utan de inskränkningar som budpliktsreglerna tidigare har inneburit.

Vid utgången av acceptfristen den 4 december 2020 hade Erbjudandet accepterats av ägare av sammanlagt 2 728 A-aktier och 1 327 140 B-aktier, motsvarande cirka 2,6 procent av samtliga aktier och 2,2 procent av samtliga röster i Momentum Group. Varken Nordstjernan eller någon närstående till Nordstjernan har förvärvat några aktier i Momentum Group utanför Erbjudandet under acceptfristen.

Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Nordstjernan har beslutat att inte förlänga acceptfristen och beräknar att kunna påbörja utbetalning av vederlaget till aktieägare i Momentum Group som har accepterat Erbjudandet omkring den 10 december 2020.

Genom Erbjudandet har Nordstjernans aktieinnehav i Momentum Group ökat från 495 848 A-aktier till 498 576 A-aktier och från 25 901 138 B-aktier till 27 228 278 B‑aktier. Efter Erbjudandet motsvarar Nordstjernans aktieägande i Momentum Group cirka 54,5 procent av samtliga aktier och 53,3 procent av samtliga röster i Momentum Group.

Varken Nordstjernan eller någon närstående till Nordstjernan äger eller kontrollerar några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Momentum Group.

Rådgivare

Nordstjernan har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information

Nordstjernan lämnade detta pressmeddelande för offentliggörande klockan 18:00 den 7 december 2020.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör

Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.momentum.nordstjernan.se.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore Sydafrika, Thailand eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Nordstjernan frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Nordstjernan förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Nordstjernans kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Nordstjernan har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Pressmeddelande (PDF)