Press releases

Nordstjernan har 70 % av aktierna i KMT

11/12/2007

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har per den 9 november 2007 genom förvärv av 636 850 aktier i KMT Group AB (publ) (”KMT”) ökat sitt innehav till 6 977 163 aktier, motsvarande 69,8 % av kapital och röster i KMT.

Nordstjernan lämnade, genom det helägda dotterdotterföretaget Nordstjernan Ventures Investment AB, den 29 oktober 2007 ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i KMT att överlåta samtliga aktier i KMT. För varje aktie erbjuds 105 kronor kontant. Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 november 2007 till och med den 10 december 2007.

”Det är positivt att Nordstjernans bud har mottagits väl av marknaden.”, säger Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan. ”Redan en månad före acceptperiodens utgång har ägare till cirka hälften av utestående aktier accepterat Nordstjernans bud, däribland flera av de största ägarna. Nordstjernan har i nuläget 70 % av aktierna i KMT.”

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0001.pdf