Press releases

Nordstjernan skjuter på offentliggörandet av erbjudandehandling avseende KMT med en dag

11/20/2007

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) lämnade, genom det helägda dotterdotterföretaget Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), den 29 oktober 2007 ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”).

Styrelsen i KMT har meddelat Budgivaren att dess uttalande och det värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) som styrelsen uppdragit åt SEB Enskilda att ta fram med anledning av Erbjudandet kommer att offentliggöras idag. Budgivaren har därför beslutat att skjuta på offentliggörandet av erbjudandehandlingen med en dag för att i erbjudandehandlingen kunna inkludera styrelsens uttalande och värderingsutlåtandet. Ny tidplan är som följer:

• Erbjudandehandlingen offentliggörs idag tisdag den 20 november 2007
• Acceptperioden för Erbjudandet kommer att löpa från och med den 21 november 2007 till och med den 11 december 2007
• Redovisning av likvid beräknas ske den 17 december 2007

I övrigt gäller Erbjudandet oförändrat. Såsom framgår av Erbjudandet förbehåller sig Budgivaren rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.


Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen

wkr0001.pdf