Press releases

Nordstjernan har erhållit godkännanden från konkurrensmyndigheter avseende KMT

12/5/2007

Detta pressmeddelande utgör inte och skall inte uppfattas som ett erbjudande om att förvärva aktier i KMT Group AB (publ). Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), ett helägt dotterdotterföretag till Nordstjernan AB, har erhållit erforderliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter avseende det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) som offentliggjordes den 29 oktober 2007.

Nordstjernan har genom förvärv av aktier över OMX Nordiska Börs Stockholm ökat sitt innehav i KMT till 75,6 % av KMTs aktiekapital och röstetal per den 4 december 2007. Aktier som hittills lämnats in i Erbjudandet är ej medräknade i Nordstjernans innehav om 75,6 %.

Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med den 11 december 2007 och Budgivaren avser att offentliggöra utfallet den 13 december 2007.

”Budprocessen löper enligt plan. Det är tillfredsställande att alla berörda konkurrensmyndigheter givit grönt ljus så snabbt, vilket innebär att konkurrensvillkoret i Erbjudandet nu är uppfyllt.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan AB. ”Nordstjernan har ökat innehavet i KMT till 75,6 %. Att flertalet större och många mindre aktieägare redan nu sålt sina aktier anser vi vara en tydlig signal om att aktieägarna anser att Erbjudandet är attraktivt.”


Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen

wkr0001.pdf