2020-tal

2020-talet: Ny strategi och organisation

Under 2019 blir Nordstjernan största aktieägare i Momentum Group, en av de ledande nordiska åter­försäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter. I november 2019 lämnar Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. Nordstjernan faciliterar affären genom att acceptera vederlag i form av nyemitterade aktier i Momentum Group. Budet fullföljs i mars 2020, varefter Swedol blir ett helägt dotterföretag till ­Momentum Group. Transaktionen möjliggör en sammanslagning av Momentum Groups affärsområde TOOLS och Swedol. Efter samgåendet är Nordstjernan en tydlig huvudägare i Momentum Group med en ägarandel om drygt 50 procent av såväl kapitalet som rösterna.

I november 2020 lämnar Nordstjernan ett budpliktsbud till aktieägarna i Momentum Group. Ägare till knappt 3 procent av aktierna accepterar budet.

Koncentrationen av ägandet fortsätter under 2020-talets första år genom avyttring av bland annat innehaven i PriceRunner och Nordic Nest.

Under 2020 genomförs den första större revideringen­ av Nordstjernans strategi sedan 1999. I november införs en ny sektorfokuserad organisation där Nordstjernans investeringsverksamhet delas in i de tre affärsområdena Nordstjernan Investment (investeringar i noterade och onoterade bolag inom ­sektorerna Industri, Hälsa, Bygg & Fastighet och Distribution & Handel), Nordstjernan Growth (investeringar inom sektorn Tillväxt & Ny teknik) samt Nordstjernan Kredit (investeringar i företagslån, obligationer och preferensaktier).

Samtidigt som den nya organisationen sjösätts bildas en ny ledningsgrupp bestående av Peter Hofvenstam (VD), Khashayar Nikavar (ansvarig för sektorn Industri), Nora F. Larssen (Hälsa), Angela Langemar Olsson (Bygg & Fastighet), Johan Sjö (Distribution & Handel), Fredrik Oweson (Nordstjernan Growth/Tillväxt & Ny teknik), Thomas Naess (Nordstjernan Kredit) samt Marion Bernhardsson (CFO).

Nordstjernan investerar, enligt den nya strategin, i marknadsledande bolag med hållbara konkurrensfördelar i nischer med starka strukturella marknads­trender, där Nordstjernan har kunskap och ett starkt nätverk. Det nystartade affärsområdet Nordstjernan Growth investerar i konkurrenskraftiga, snabbväxande tillväxtbolag med potential att bli ledande inom sina respektive verksamhetsområden. Nordstjernan Growth är en långsiktig aktiv och attraktiv partner till ägare, entreprenörer och bolagsledningar i syfte att skala upp företagens verksamheter och accelerera deras tillväxt.