Momentum Group

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. I november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol som i mars 2020 förklarades ovillkorat. Nordstjernan var vid utgången av 2020 bolagets största aktieägare med en ägarandel om 54 procent av kapitalet och 53 procent av rösterna. Momentum Group är noterat i Stockholm.För mer information se
www.momentum.group

2020
Nettoomsättning (MSEK)
9 214¹
Totalavkastning²22 %
Antal anställda (2020-12-31)
2 670
¹ Avser perioden 1 januari-31 december 2020. Pro forma som om Momentum Group förvärvat Swedol per den 1 januari 2020.
² Aktiekursutveckling inklusive återlagd utdelning för Momentum Groups B-aktie under perioden 1 januari-31 december 2020.