Nordstjernan som ägareNordstjernans viktigaste uppgift är att tillse att varje företag Nordstjernan är engagerat i har en kompetent och affärsmässig styrelse som kan stödja VD och ledning. I företag där Nordstjernan är stor ägare sitter typiskt sett en person från Nordstjernan i styrelsen. Ibland är det fler.

Nordstjernan bidrar med erfarenhet, kunskap och kompetens i styrelsearbetet, och med kapital till exempelvis tilläggsförvärv och tunga utvecklingsprojekt. Tack vare ett vitt förgrenat nätverk kan Nordstjernan också hjälpa till med att öppna dörrar till nya marknader. Nordstjernan skapar värdetillväxt genom att förvärva och utveckla företag. När Nordstjernan går in i ett företag är det för att stanna under lång tid. Av Nordstjernans innehav är NCC, vars föregångare tillkom 1928, det äldsta.

Nordstjernans kapitalmässigt största aktieägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. På så sätt kommer de värden som skapas i Nordstjernan hela samhället till del. Stiftelsen har sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna.

Värdeskapande

Att Nordstjernans affärsmodell fungerar bevisas av värdetillväxten. Mellan 1999 och 2020 steg Nordstjernans substansvärde från 3 Mdr SEK till 35 Mdr SEK, motsvarande en årlig genomsnittlig ökning med 13,4 procent (inklusive återlagd utdelning). Det kan jämföras med Stockholmsbörsens totalavkastning som under samma period var 8,8 procent per år.

Nordstjernan är normalt största ägare, men inte med nödvändighet majoritetsägare. Vi äger gärna bolag tillsammans med andra, exempelvis entreprenörer, grundarfamiljer, institutioner eller andra  investerare. Vi har goda erfarenheter av vad som kan åstadkommas när olika ägare sätter en gemensam agenda för ett företag och samverkar för att nå målen.

Att vara en aktiv och långsiktig ägare kräver tid, engagemang och resurser. Det medför att vi är engagerade i maximalt ett tjugotal bolag. Nordstjernan utarbetar också ägarplaner för respektive bolag.Investeringsstrategi

Nordstjernan är ett investeringsföretag vars affärsidé är att som aktiv ägare skapa långsiktig värdetillväxt definierat som ökning av substansvärdet och den årliga vinsten. 

Nordstjernans strategi är att aktivt äga och utveckla bolag med huvudkontor i Norden. Det betyder inte nödvändigtvis att bolagens verksamheter ska vara fokuserade på Norden, utan vi söker även bolag med exponering mot andra marknader än Norden och som genomför tilläggsförvärv globalt. Genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare skapar Nordstjernan industriella och kommersiella värden. Vi har en långsiktig och industriell syn på företagsutveckling, vilket innebär att vi har möjlighet att genomföra de strategiska satsningar som är långsiktigt bäst för våra bolag.

Vi skapar vår värdetillväxt genom att arbeta med långsiktig utveckling av våra bolag. Det innebär att vi inte ska ha för många innehav. Nordstjernan tillför värde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens med stöd av ett brett affärsnätverk. Det aktiva ägandet utövas främst genom styrelsearbete och rådgivning till bolagens företagsledningar. Vi utser erfarna och engagerade styrelser, som kan bistå ledningarna i våra bolag.

Nordstjernan är obelånat och investerar sitt egna kapital. Storleken på en aktieinvestering ska normalt uppgå till
500–3 000 MSEK. Vi kan även göra mindre investeringar om det finns en tydlig möjlighet till tilläggsinvesteringar. Vi  investerar i såväl mogna bolag som tillväxtbolag. Det kan exempelvis vara bolag som behöver externt kapital, industriellt kunnande och nätverk för att antingen fortsätta expandera genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv, eller för att genomföra kostnads- och kapitalrationaliseringar. Det kan också vara frågan om företag som ska genomföra ägarförändringar och som söker en ny långsiktig ägare. Nordstjernan är normalt största ägare men inte med nödvändighet majoritetsägare. Vi äger gärna bolag tillsammans med entreprenörer och andra ägare.

Nordstjernan har en stark kapitalbas och ett investeringsutrymme om cirka 5 Mdr SEK. Det ger möjlighet att agera kraftfullt i vikande marknader och att tillvarata affärsmöjligheter oavsett när de uppstår i en konjunkturcykel. Det ger också möjlighet att agera och ta över huvudägarskapet när i grunden bra företag råkar i finansiella svårigheter, till exempel på grund av för hög belåning.

Vi skapar vår värdetillväxt genom att arbeta med långsiktig utveckling av våra bolag. Det innebär att vi inte ska ha för många innehav. Nordstjernan tillför värde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens med stöd av ett brett affärsnätverk. Det aktiva ägandet utövas främst genom styrelsearbete och rådgivning till bolagens företagsledningar. Vi utser erfarna och engagerade styrelser, som kan bistå ledningarna i våra bolag.

InvesteringsprocessNordstjernan analyserar årligen ett stort antal företag och investeringssituationer. Ett fåtal uppfyller våra investeringskriterier och leder till affär. 

Investeringsteamen blir ofta kontaktade av potentiella säljare och samarbetspartners med idéer och förslag. Huvuddelen av investeringsprojekten genereras dock internt, antingen genom systematiska genomgångar av branscher och geografiska marknader för att testa olika investeringshypoteser, eller genom mer opportunistiskt idéskapande. 

Nordstjernans investeringsteam har ofta kontakt med ledning och ägare i företag under lång tid före en transaktion. Det skapar ömsesidigt förtroende och en förståelse för verksamheten. 

Inför varje förvärv genomförs en due diligence av bolaget, dels för att utvärdera risker och möjligheter med investeringen, dels för att utarbeta en ägarplan för hur värde skapas genom investeringen.

Huvudägarskap

Aktieägare kan delas in i två kategorier efter hur de förhåller sig till ägarrollen.

Passiva ägare, kapitalförvaltare, köper och säljer aktier i syfte att tjäna pengar på värdestegringar och utdelningar, men utan att själv bidra till att företaget man äger aktier i ökar i värde. Timingen för köp och försäljning står i fokus. Vad som händer i de underliggande företagen är endast relevant som impuls till att köpa eller sälja.

Aktiva ägare, ofta en entreprenör, en grundarfamilj eller en hängiven investerare, skapar värde genom att bidra till företagets utveckling med kapital och kompetens. Det är ovanligt att aktiva ägare engagerar sig i mer än en handfull företag i taget.

Private equity-företag och aktivistfonder är en sorts hybrider. De köper och säljer aktier, men till skillnad från rena kapitalförvaltare bidrar de under ägartiden till att på olika sätt öka värdet på de företag de investerar i. Sättet de finansierar sig på – de tar in kapital i fonder som likvideras efter ett antal år – gör att de kan vara ägare endast under en begränsad tid.

I de flesta länder ägs stora noterade företag av pensionsfonder och andra institutioner som har som syfte att förvalta pengar genom att köpa, äga och sälja värdepapper – inte att ta ägaransvar. Sverige avviker från det mönstret. Här har omkring fyra av fem bolag på Stockholmsbörsen en tydlig och långsiktig huvudägare.

Nästan oavsett vilken tidsperiod man väljer att studera har Stockholmsbörsen haft en bättre utveckling än världsindex. Förekomsten av långsiktiga ägare är en viktig del av förklaringen till detta.

Nordstjernan har i 130 år utvecklat konkurrenskraftiga företag som i sin tur skapat välstånd. De företag Nordstjernan engagerat sig i bidrar till samhället som arbetsgivare, skattebetalare och som producenter av efterfrågade varor och tjänster. Att utveckla företag är att skapa samhällsnytta.