Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan

Verkställande direktören har ordet

2020 – en historisk markör för världen och på Nordstjernan
2020 präglades av den globala pandemin. Covid-19 har haft en stor effekt på människors liv och på våra ekonomier, men även accelererat förändringsprocesser som kommer att ha bestående effekt på vår tillvaro. Pandemin tjänar som en katalysator för de stora förändringar som redan sedan tidigare är pågående i kölvattnet av digitaliseringen. Den digitala generationen kommer nu ut i näringslivet, vilket gör att vi naturligt går från att digitalisera analoga processer till att göra om processer efter helt digitala förutsättningar. Denna fundamentala transformation har tagit ett stort språng till följd av pandemin.

Människor har i stor utsträckning tvingats välja digitala kanaler för att få tillgång till exempelvis sjukvård och livsmedel och upptäckt fördelarna. E-handeln har fått spridning till allt fler sektorer. Affärsresor och sammanträden har nu i stor utsträckning ersatts av videomöten som, även om de inte är en fullgod ersättning, har tidigare underskattade fördelar. Pandemin har i första hand tvingat kundinteraktionen att bli digital, men digitaliseringen sprider sig bakåt i försörjningskedjorna och globala bolag har fått se produktion och leverantörskedjor påverkas kraftigt, vilket kommer att påskynda automatisering av produktion och förändra lagerhållning. Allt detta medför att alla företag behöver arbeta innovativt och nytänkande i organisation och ledarskap, justera affärsmodeller, se över kunderbjudanden och utvärdera tidigare strategier.

Även för Nordstjernan dominerades 2020 av pandemin och konsekvenserna av den. Covid-19 har placerat flera av våra bolag i frontlinjen. Det gäller Lideta, som idag har cirka 50 vårdenheter med omkring 300 000 listade patienter. Nordstjernan är även huvudägare i Attendo, som är
den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Inte minst inom äldreomsorgen har Attendo under hela pandemin arbetat metodiskt och effektivt för att förhindra smittspridning, både bland medarbetare och brukare. Pandemin har inneburit stora påfrestningar för Attendos medarbetare, men vi kan också konstatera att medarbetarnöjdheten och engagemanget ökat markant under 2020.

Ny strategi och organisation
Redan innan pandemin hade Nordstjernan beslutat att initiera ett arbete för att justera sin strategiska inriktning. Den senaste större revideringen av Nordstjernans strategi ägde rum 1999. Sedan dess har riskkapitalmarknaden växt snabbt, branscher har förändrats och nya trender utvecklats. Förutsättningarna förändras nu så fundamentalt att det är en naturlig tidpunkt för en ny strategi.

Vår 130-åriga industriella historia har visat att vi har många styrkor att bygga vidare på, samtidigt som dessa föränderliga tider skapar nya spännande förutsättningar. Under 2020 har vi målmedvetet förändrat både vår strategi och vår organisation. Såväl våra medarbetare, vår styrelse som vårt nätverk har under året varit engagerade i strategiprocessen. Denna process berör såväl Nordstjernans syfte, verksamhetsfokus, värdeskapande som vår organisation. Inom dessa huvudområden är vi nu i färd med att framtidssäkra vår verksamhet.

På Nordstjernan kombineras det bästa av två världar: En ekonomiskt vinstdrivande del samspelar med en allmännyttig del. Merparten av vår utdelning går till vår ägarstiftelse Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, som ger stöd till allmännyttig forskning och utbildning. På detta sätt är vi med och utvecklar både människor, företag och samhälle. Vårt fokus är att investera i marknadsledande bolag med hållbara konkurrensfördelar inom nischer med starka strukturella marknadstrender och där vi har kunskap samt ett starkt nätverk. Vi är övertygade om att en djup sektorkompetens och ett starkt industriellt nätverk kommer att skapa goda förutsättningar för våra bolag och medarbetare att realisera sin bästa potential.

Vi väljer att satsa på utvalda sektorer. Våra fyra sektorer är Industri (Rosti, Nobia och Dacke Industri), Hälsa (Etac, Attendo och Lideta), Bygg & Fastighet (NCC, Bonava, Diös och Sunparadise) samt Distribution & Handel (Momentum Group). Vi har under året adderat en femte sektor, Tillväxt & Ny teknik, där vi investerar i konkurrenskraftiga, snabbväxande tillväxtbolag med förutsättningar att bli ledande inom sina respektive verksamhetsområden. De initiala investeringarna kommer storleksmässigt att vara mindre med ambitionen att öka vårt engagemang över tid. Vårt mål är att bli en långsiktig aktiv och attraktiv partner till ägare, entreprenörer och bolagsledningar i syfte att skala upp företagens verksamheter och accelerera deras tillväxt.

Inom samtliga sektorer arbetar vi nu igenom våra investeringsstrategier och ser över planerna för värdeskapande i våra bolag. Genom aktiv bolagsutveckling ska vi eftersträva bästa potential i de företag som vi är engagerade i. Vår grundläggande tro är att det tar tid att utveckla högpresterande företag. Därför har vi alltid ett långsiktigt engagemang i våra bolag.

Affärer och substansvärde
Under 2020 hann vi även slutföra flera affärer. I januari avyttrade vi vårt innehav i Rosti Automotive. I februari sålde vi våra aktier i PriceRunner. På våren gick Momentum
Group samman med Swedol och under hösten ökade vi vårt ägande i Momentum Group genom ett budpliktsbud. I december sålde vi vårt innehav i Nordic Nest.

Nordstjernans substansvärde uppgick till 35,4 Mdr SEK vid utgången av 2020. Det ger +12 procent i totalavkastning under 2020, jämfört med +13 procent för Stockholmsbörsen. Årets substansvärdestillväxt beror på att flera av Nordstjernans onoterade innehav har ökat i
värde. Trots utmaningarna under 2020 levererade 6 av våra 11 bolag en högre vinst 2020 än 2019. Tre av våra onoterade innehav – Rosti, Etac och Lideta – redovisade dessutom under 2020 en vinst som var ”all time high”.

Fokus inför framtiden
Att bygga framgångsrika bolag är Nordstjernans huvudfokus, så även under pandemiåret 2020. Men liksom många andra engagerade företag och organisationer försöker vi bidra även på andra sätt ett tufft år som detta. Därför lämnade Nordstjernan en donation till Karolinska Institutet, vilket gjorde det möjligt att under året bygga upp en biobank för att forska på covid-19. Alla forskare på viruset, oavsett disciplin, har nytta av den data som de kan hämta ur den nya biobanken. Nordstjernan bidrog även med testutrustning till våra bolag inom sjukvård och omsorg i det skede som ”test-kit” var en stor bristvara. Även vår ägarstiftelse donerade testkapacitet till vården.

Vi befinner oss alltjämt i ett utmanande läge. Vi ser å ena sidan positiva faktorer som utrullning av vaccin för att hantera pandemin, återhämtning av ekonomin samt tillväxtmöjligheter till följd av digitalisering och ny teknik. Pandemin är å andra sidan ännu inte under kontroll och trots massvaccinationerna fortsätter covid-19 att under lång tid ha en stor inverkan på människors liv och på ekonomier. De enorma monetära stimulanser som centralbankerna levererat har resulterat i en mycket låg kapitalkostnad, betydande tillgångsinflation och stora finansiella obalanser som kan komma att få långtgående effekter på vår samhällsstruktur och ekonomi.

Som alltid är framtiden svår att förutspå. Det är därför viktigt att vara flexibel, snabbfotad och ha finansiell styrka. Organisatoriskt och finansiellt står Nordstjernan starkt rustat inför framtiden med en välfylld kassa. Vårt investeringsutrymme uppgår till cirka 5 Mdr SEK. Det gör att vi långsiktigt kan understödja de innehav som ställs inför möjligheter eller problem, inte minst i kölvattnet av pandemin.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare, kollegor, styrelsen och aktieägarna för fina insatser och gott samarbete under det gångna året.

Stockholm den 12 april 2021

Peter Hofvenstam

Verkställande direktör