Pressmeddelanden

Nordstjernan erhåller godkännande från den norska konkurrensmyndigheten för förvärvet av aktier i Swedol

2018-04-11

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE OM FÖRVÄRV AV AKTIER

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 14 mars 2018 genom pressmeddelande att ett aktieöverlåtelseavtal hade ingåtts med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie före utdelning (oavsett aktieslag). Förvärvet var villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd. Den svenska konkurrensmyndigheten lämnade sådant godkännande den 27 mars 2018. Nordstjernan har nu även erhållit den norska konkurrensmyndighetens godkännande. Därmed är villkoren för transaktionen uppfyllda och Nordstjernan väntas tillträda aktierna den 16 april 2018.

När förvärvet slutförs kommer Nordstjernans innehav i Swedol att uppgå till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Nordstjernan kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nordstjernan blir då skyldigt att, inom fyra veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud). Nordstjernan kommer, genom ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, att offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om 32 SEK per aktie före utdelning, dvs. det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: ”Vi är glada att både de svenska och norska konkurrensmyndigheterna har gett sina godkännanden. Nu avser vi lägga ett budpliktsbud i nästa vecka innebärande att övriga ägare ges möjlighet att sälja aktier till samma villkor som Zelda, dvs. 32 SEK per aktie (före utdelning).”


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.seDetta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 11.30.


Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se. 

Pressmeddelande (PDF)