Pressmeddelanden

Nordstjernan offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol

2018-04-27

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 16 april 2018 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) att överlåta samtliga aktier av serie B i Swedol till Nordstjernan (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 17 april 2018.

Den 19 april 2018 offentliggjorde Swedol sin delårsrapport för perioden januari – mars 2018. Nordstjernan upprättade till följd av detta ett tillägg till erbjudandehandlingen (”Tillägg I”) som innehåller denna delårsrapport. Tillägg I offentliggjordes av Nordstjernan den 23 april 2018.

Den 26 april 2018 offentliggjorde styrelsens för Swedol oberoende budkommitté sin rekommendation avseende Erbjudandet. Därtill offentliggjordes samma dag ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet från Pareto Securities AB. Nordstjernan har till följd av detta upprättat ett ytterligare tillägg till erbjudandehandlingen (”Tillägg II”) som innehåller dessa dokument. Tillägg II har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts av Nordstjernan.

Tillägg I, Tillägg II och erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på Nordstjernans webbplats (https://swedol.nordstjernan.se) samt på SEB:s webbplats (https://sebgroup.com/prospectuses). Tillägg II kommer, tillsammans med Tillägg I och erbjudandehandlingen, också att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på: https://swedol.nordstjernan.se.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 14.30.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Nordstjernan kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer. Nordstjernan kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”förutses”, ”avses”, ”planeras”, ”kommer att”, ”kanske kommer att”, ”ska”, ”skulle”, ”ämnas”, ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordstjernans kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordstjernan har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Tillägget har endast upprättats på svenska.

Pressmeddelande (PDF)