Pressmeddelanden

Nordstjernan kontrollerar 66,4 procent av aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol efter den förlängda acceptfristens utgång

2018-06-01

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 14 mars 2018 att Nordstjernan samma dag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (före utdelning). Förvärvet slutfördes den 16 april 2018 och Nordstjernan offentliggjorde då ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol att överlåta samtliga aktier av serie B i Swedol till Nordstjernan (”Erbjudandet”). Erbjudandet var inte föremål för några fullföljande- eller finansieringsvillkor. Den ursprungliga acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 16 maj 2018. Vid utgången av den ursprungliga acceptfristen kontrollerade Nordstjernan totalt 55 164 198 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 53 344 198 B-aktier, motsvarande 66,3 procent av de utestående aktierna och 71,8 procent av rösterna i Swedol. I samband med offentliggörandet av utfallet av Erbjudandet den 18 maj 2018 förlängde Nordstjernan acceptfristen till den 30 maj 2018. Nordstjernan offentliggör nu utfallet av Erbjudandet efter den förlängda acceptfristen.

Utfallet av Erbjudandet efter den förlängda acceptfristen
Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 30 maj 2018 hade Erbjudandet accepterats av ytterligare aktieägare representerandes totalt 119 073 aktier i Swedol, motsvarande 0,1 procent av samtliga aktier och 0,1 procent av samtliga röster i Swedol. Nordstjernan har således fått accepter av totalt 34,5 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet.[1]

Detta innebär att Nordstjernan, tillsammans med de accepter erhållna i Erbjudandet, därmed kontrollerar totalt 55 283 271 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol. Swedol är därmed ett dotterbolag till Nordstjernan.

Nordstjernan kommer att erlägga likvid omkring den 7 juni 2018 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen.[2]

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: ”I mars i år köpte vi en betydande aktiepost i Swedol från den tidigare huvudägaren Zelda. Till följd av den transaktionen var vi skyldiga att lägga ett så kallat budpliktsbud till alla aktieägare. De två största aktieägarna i Swedol (efter Nordstjernan), Zelda och Nordea Fonder valde att sälja till en kurs om 32 SEK per aktie (före utdelning). Nordstjernan förlängde acceptfristen till och med den 30 maj 2018. Vi kan nu efter acceptfristens utgång konstatera att Nordstjernan kontrollerar 66,4 procent av aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol efter att 34,5 procent av aktierna har lämnats in i Erbjudandet. Som vi tidigare har kommunicerat är vi positivt inställda till att fortsatt vara huvudägare i ett börsnoterat Swedol.”

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på:
https://swedol.nordstjernan.se.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 10.30.
   
  
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.
   
  
Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Nordstjernan kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till sådana personer. Nordstjernan kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”förutses”, ”avses”, ”planeras”, ”kommer att”, ”kanske kommer att”, ”ska”, ”skulle”, ”ämnas”, ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordstjernans kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordstjernan har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

[1] Nordstjernan ägde 40 597 391 aktier då Erbjudandet offentliggjordes den 16 april 2018. Erbjudandet omfattade resterande 42 602 609 B-aktier i Swedol.
[2] Aktieägare som senast den 23 maj 2018 accepterade Erbjudandet under den förlängda acceptfristen erhöll likvid med början den 29 maj 2018.

Pressmeddelande (PDF)