Sökresultat

Vi förenar samhällsnytta och allmännytta

Tillsammans med våra ägare förenar vi det bästa av två världar. En vinstdrivande del kombineras med en icke vinstdrivande allmännyttig del.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser bildades 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret (1887-1966). Idag är stiftelserna Nordstjernans största aktieägare och innehar 99 procent av rösterna och 86 procent av kapitalet i Nordstjernan.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, som äger 85 procent av kapitalet och 5 procent av rösterna, har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen har sedan 1999 valt att stödja de humanistiska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna.

Den allmännyttiga stiftelsens styrelse består av Viveca Ax:son Johnson (styrelseordförande), Axel Mörner, Frances Broman, Kjell A Nordström och Sven Nyman.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, som äger 2 procent av kapitalet och 95 procent av rösterna, har till ändamål att verka som en långsiktig ägare till Nordstjernan och att stödja ättlingar till Axel och Margaret Ax:son Johnson.

Styrelsen består av Caroline Berg (styrelseordförande), Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Sven Nyman och Tomas Nicolin.

Samhällsnytta i fem generationer

Nordstjernan förvaltar och utvecklar det industriella arv som grundlades av familjen Ax:son Johnson år 1890. Det är genom att i varje tid bidra till att lösa sina kunders behov på bästa sätt som Nordstjernan och dess bolag över åren har fortsatt att skapa värde. Det långsiktiga bolagsbyggandet förbättrar livet för kunder, medarbetare och samhället i dess helhet.

Nordstjernans kapitalmässigt största ägare är en allmännyttig stiftelse med evigt tidsperspektiv - Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ägarformen garanterar kontinuitet och stabilitet för Nordstjernan och dess olika engagemang. Stiftelsen skapar systematisk och långsiktig nytta genom att finansiera, producera och sprida sin egen och andras forskning främst inom samhällsvetenskap och humaniora. Stiftelsens verksamhet bedrivs utifrån en tro på det öppna demokratiska samhällets överlägsna möjligheter att skapa långsiktigt fria och dynamiska samhällen.

Genom gott affärsmannaskap och aktivt ägande skapar Nordstjernan konkurrenskraftiga bolag och långsiktigt god värdetillväxt. Genom Stiftelsen främjas upplysning och utveckling i stort genom att ta fram ny kunskap och sprida forskningsresultat. På detta sätt förenar Nordstjernan och dess ägare det bästa av två världar, en vinstdrivande del kombineras med en icke vinstdrivande allmännyttig del. Så har samhällsnytta skapats i fem generationer.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmän-nyttiga ändamål Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse Nordstjernan AB Nordiska kvalitetsbolag i attraktiva sektorer 85 % av kapitalet5 % av rösterna 2 % av kapitalet95 % av rösterna

Nordstjernans engagemang

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk grundlades år 1681. Bruket utvecklades under perioder till ett av världens modernaste järnbruk. 1916 köpte Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) Engelsbergs bruk och 1917 lät han där uppföra en lancashiresmedja för tillverkning åt Avesta Jernverk. Det är det enda bruk i Sverige som bevarar såväl byggnader som åtskilligt av den tekniska utrustningen. År 1993 blev Engelsbergs bruk upptaget på UNESCO:s världsarvslista. I dag används Engelsbergs bruk för seminarier i regi av Nordstjernan och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Vid bruket, som är tillgängligt för allmänheten under begränsade tidsperioder under året, bedrivs även trädgårdsskötsel, arkivverksamhet samt en så kallad Scholars-in-residence-verksamhet där forskare i lugn och ro under perioder kan bedriva forskning. I Engelsbergsarkivet finns nära nog samtliga handlingar bevarade från de företag som ägts av Nordstjernan och familjen Ax:son Johnson. Nordstjernan äger och bevarar bruket.

Läs mer om Engelsbergsarkivet här

Fokus

Nordstjernan är största aktieägare i FPG Media AB, som ger ut Sveriges ledande nyhetsmagasin Fokus i såväl tryckt som digital form. Fokus affärsidé är att ”förklara, fördjupa och ge nya perspektiv till nyfikna som vill se bortom det dagsaktuella och förstå Sverige och världen bättre”. Jon Åsberg är chefredaktör och vd. Johan Hakelius är politisk chefredaktör.

Centrum för rättvisa

Nordstjernan är bidragsgivare till Centrum för rättvisa. Centret bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa. Tomas Nicolin, som även är styrelseledamot i Nordstjernan, är centrets ordförande.

Coronaforskning

Nordstjernan är donator till Karolinska Institutets (KI) forskning på coronaviruset för att bekämpa infektionen covid-19. En donation från Nordstjernan har gjort att KI kunnat bygga upp en biobank som kan tillgängliggöra data för att bekämpa pandemin, bland annat genom att kunskaperna om immunitet och tillfrisknande ökar.

Ukraina

Nordstjernan stödjer Ukraina i landets strävan efter frihet och demokrati. Våra tankar går till de miljontals människor som utsätts för ett väpnat angrepp och stort lidande efter Rysslands invasion. Nordstjernan har donerat 5 miljoner kronor till ukrainska Röda Korset, som på marken organiserar akut humanitär hjälp.

Vår historia – företagande i generationer

1890-1910

Nordstjernans grundare, Axel Johnson (1844-1910), flyttar som ung till Stockholm och startar ett företag som importerar kol och exporterar järn. Han förvärvar ett ångfartyg och grundar Rederiaktiebolaget Nordstjernan den 19 maj 1890. I början av 1900-talet är Nordstjernan ett av de främsta rederierna i Sverige. Utomlands används namnet Johnson Line och därför finns ett ”J” i den flagga som alltjämt är Nordstjernans märke.

1910-1950

Axel Ax:son Johnson, ”Generalkonsuln” (1876-1958), tar över efter sin fars död år 1910. I början av 1920-talet hade Nordstjernan världens första motordrivna oceanflotta och detta försprång framför konkurrenterna ledde till att man kunde dra upp nya rutter, främst de så kallade Pacific-linjerna till Nord- och Sydamerikas västkuster via Panamakanalen. År 1924 lanserade Generalkonsuln det rostfria stålet vid Avesta Jernverk och år 1928 lät han bygga Sveriges första oljeraffinaderi i Nynäshamn. 1947 donerar Generalkonsuln tillsammans med sin hustru Margaret 80 procent av kapitalet i Nordstjernan till en allmännyttig stiftelse, som huvudsakligen allmänt skall främja vetenskap, och en mindre del av kapitalet till en familjestiftelse.

1950-1990

Under 1950-talet fortsätter rederiet sin expansion. Fjärran Östernlinjen öppnas och flera nya fartyg beställs. Generalkonsulns äldsta son, ”Bergsingenjören” Axel Ax:son Johnson, (1910-1988), flyttar hem från USA 1952 och tar successivt över ledningen av koncernen som vid Generalkonsulns död 1958 omfattar ett hundratal företag med sammanlagt 22 000 anställda. Dataföretaget Datema startades 1964 och förbindelserna med Sovjetunionen fördjupades. Forskningslaboratorier byggdes upp i Avesta, KMW och KaMeWa. Resultaten härifrån ledde till nya rostfria stålkvaliteter i Avesta, vidareutvecklingen av den ställbara KaMeWa-propellern samt KMW:s pappers- och cellulosautrustningar.

År 1979 tog den yngsta sonen Bo Ax:son Johnson (1917–1997) över ledningen av Nordstjernan och under 1980-talet genomdrevs väsentliga strukturella förändringar. 180 företag och legala enheter såldes under de närmaste åren och fem bolag börsnoterades: Avesta (1987), Databolin (1987), NK (1987), Silja Line (1990) och Linjebuss (1992). Denna renodling skapade möjligheter för satsning på en kärnverksamhet, byggbranschen, där koncernen sedan lång tid tillbaka haft intressen. 1988 skapades NCC genom sammanslagningen av JCC och ABV, och 1991 börsnoterades NCC.

1990-2020

1997 tar kusinerna Antonia Ax:son Johnson (f. 1943) och Viveca Ax:son Johnson (f. 1963) över ansvaret för Nordstjernan. Johan Björkman (1944–2007) väljs till Nordstjernans ordförande och 1999 utses Tomas Billing till VD. Affärsidén formuleras till att Nordstjernan är ett investeringsföretag som genom aktivt ägande i företag med huvudkontor i Norden skapar långsiktig värdetillväxt. Nordstjernan prioriterar nu två saker: att förbättra lönsamheten i NCC och att se till att Nordstjernan inte har alla ägg i samma korg. Det nya millenniets första decennium präglas av investeringar i framför allt bolag med tillväxtpotential inom mogna branscher. 2007 blir Viveca Ax:son Johnson Nordstjernans ordförande. 2018 är tre av Nordstjernans största innehav onoterade bolag inom olika branscher – Etac, Rosti och Dacke. 2016 lämnar Antonia Ax:son Johnson Nordstjernans styrelse och efterträds av sin dotter Caroline Berg (f. 1968). 2019 utses Peter Hofvenstam till VD.

2020-nu

Under den nya VD:n Peter Hofvenstam genomförs en strategiförändring med fokus på aktivt bolagsbyggande i attraktiva sektorer och ett nytt affärsområde skapas för investeringar i snabbväxande bolag inom sektorn Tillväxt & Ny teknik. Nordstjernans investeringsorganisation görs sektorsbaserad och till varje sektor knyts ett nätverk av erfarna industriella rådgivare.

Läs mer om vår historia